Algemene voorwaarden van Dohse Aquaristik GmbH & Co KG, Otto-Hahn-Straße 9, 53501 Grafschaft

§ 1 - Geldigheid van de voorwaarden

 1. De volgende contractuele voorwaarden zijn de basis voor alle bestaande en toekomstige zakelijke relaties van Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG (hierna te noemen "Dohse") met derden, voor zover deze ondernemers zijn in de zin van het Duitse Burgerlijk Wetboek (hierna ook te noemen "klant"). Zij worden een integrerend deel van het contract.
 2. Alleen onze contractvoorwaarden zijn van toepassing. Tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de Klant zijn irrelevant, zelfs nadat Dohse er kennis van heeft genomen, tenzij Dohse er uitdrukkelijk en schriftelijk mee heeft ingestemd.

§ 2 - Aanbieding en sluiting van de overeenkomst

 1. Onze aanbiedingen zijn niet-bindend en kunnen worden gewijzigd. Indien klanten bindende offertes bij Dohse indienen, behoudt Dohse zich het recht voor de offertes binnen 2 weken te aanvaarden.
 2. In beginsel wordt de overeenkomst in tekstvorm gesloten, waarbij een orderbevestiging voldoende is. Indien bestellingen worden geplaatst met gebruikmaking van telecommunicatiemiddelen, geschiedt de aanvaarding van het aanbod door Dohse hetzij door verzending van een orderbevestiging, hetzij door levering en verzending van de goederen.

§ 3 - Prijzen

 1. De prijzen volgens de prijslijst van Dohse, geldig op het moment van het sluiten van de overeenkomst, zijn van toepassing.
 2. .
 3. Tenzij uitdrukkelijk een andere valuta is aangegeven, luiden de door Dohse opgegeven prijzen in EUR, vermeerderd met de wettelijke BTW, douanerechten en andere heffingen. Verpakkings- en verzendkosten worden apart in rekening gebracht.
 4. Voor alle leveringen gelden de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen afspraken.

§ 4 - Levering en vertraging in de levering, omvang van de bestelling

 1. Dohse is niet verplicht de goederen te leveren. Voor zover in individuele gevallen levering van de goederen is overeengekomen, is Dohse in beginsel gerechtigd de wijze van verzending zelf te bepalen.
 2. Leveringsdata worden slechts als bindend beschouwd indien deze vooraf met de klanten in tekstvorm zijn overeengekomen. Tenzij zij als bindend zijn aangeduid, gelden zij slechts bij benadering en worden zij geacht van toepassing te zijn op het tijdstip van beschikbaarheid op de plaats van uitvoering.
 3. Indien Dohse in gebreke blijft met de levering om redenen waarvoor Dohse niet verantwoordelijk is (bijv. overmacht of stakingen, alsmede niet-levering, onjuiste levering of te late levering door leveranciers), heeft Dohse het recht de uitvoering uit te stellen voor de duur van de verhindering plus een redelijke aanloopperiode of zich geheel of gedeeltelijk uit het contract terug te trekken voor wat betreft het nog niet uitgevoerde deel. Dohse zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Indien de belemmering de levering of dienstverlening aanzienlijk bemoeilijkt/onmogelijk maakt en niet slechts van tijdelijke duur is (meer dan 3 maanden), heeft de klant het recht zich uit het contract terug te trekken. Dohse is dan niet aansprakelijk.
 4. De omvang van de opdracht wordt bepaald aan de hand van de door Dohse verstrekte opdrachtbevestiging. De daarin vermelde inlichtingen geven uitputtend en beslissend uitsluitsel over de aard van het voorwerp van de opdracht. Bij gebreke van een orderbevestiging is de afleveringsbon beslissend.
 5. Monsters, specimens en illustraties zijn slechts bij benadering gezaghebbend. Alle gegevens betreffende gewicht, afmetingen en dergelijke moeten als gemiddelden worden beschouwd. Tenzij uitdrukkelijk grenzen voor de toelaatbare afwijkingen zijn aangegeven, worden afwijkingen als gevolg van de fabricage- en/of technische vooruitgang geacht te zijn toegestaan binnen de grenzen van hetgeen in de branche gebruikelijk is.
 6. Deelleveringen zijn toegestaan, evenals afronding naar boven of beneden van hoeveelheden binnen de omvang van de verpakkingseenheden. Voor het overige aanvaardt de klant een overschrijding of een tekort van 10% als zijnde in overeenstemming met het contract. Betaling vindt plaats voor de werkelijk geleverde hoeveelheid.

§ 5 - Overdracht van risico en aanvaarding

 1. Ten aanzien van de overgang van het risico zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij Dohse verplicht is "franco huis" te leveren of partijen anders zijn overeengekomen.
 2. De afnemer is verplicht de door Dohse geleverde zaken te onderzoeken overeenkomstig de wettelijke bepalingen en eventuele gebreken onmiddellijk aan Dohse te melden. Kennisgevingen van duidelijke gebreken of tekorten moeten door Dohse worden ontvangen binnen een preclusieve termijn van vier werkdagen. De preclusieve periode vangt aan met de overhandiging van de goederen aan de klant of met de ontvangst van de dienst. Kennisgevingen van gebreken moeten altijd in tekstvorm worden gedaan. In geval van overtreding van de bovenstaande bepalingen, met name in geval van het niet melden van gebreken, worden de goederen geacht in overeenstemming met de overeenkomst te zijn.
 3. Na melding van een gebrek heeft Dohse het recht de goederen te inspecteren, deze onverwijld te onderzoeken en een representatieve hoeveelheid tegen ontvangstbewijs voor nader onderzoek op eigen kosten terug te nemen en gedurende een redelijke termijn onder zich te houden. De klant dient zich te onthouden van elke vermenging of verwerking dan wel van elk schadeverhogend gebruik of verbruik van de goederen totdat het gebrek door Dohse of een door Dohse aangewezen deskundige is vastgesteld.
 4. Als de klant in gebreke blijft met de acceptatie, niet meewerkt of de acceptatie vertraagt om andere redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, heeft Dohse het recht om vergoeding te eisen voor de daaruit voortvloeiende schade, met inbegrip van extra kosten (bijv. opslagkosten). Dohse zal hiervoor een forfaitaire schadevergoeding aanrekenen ten belope van 2% van de netto factuurwaarde van de goederen per kalenderdag vertraging met een maximum van 30% van de netto factuurwaarde van de goederen. De berekening begint met de kennisgeving dat de goederen gereed zijn voor verzending, in geval van een overeenkomst tot levering: met de geplande leveringsdatum. Het bewijs van een hogere of lagere schade blijft voorbehouden aan de contracterende partijen.

§ 6 - Bijzondere bepalingen europallets

 1. Indien goederen op Euro-pallets worden geleverd, worden deze slechts in bruikleen gegeven. Euro-pallets van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit dienen bij de volgende levering, uiterlijk één maand na levering, te worden teruggezonden of met de expediteur te worden geruild. Indien retournering in voornoemde zin niet plaatsvindt, is Dohse gerechtigd een bedrag van EUR 15,00 plus de toepasselijke omzetbelasting in rekening te brengen voor elke geleverde en niet geretourneerde pallet.

§ 7 - Behoud van titel

 1. De goederen blijven eigendom van Dohse totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de klant volledig zijn betaald.
 2. .
 3. In geval van vermenging of verwerking van de goederen gaat de eigendom van de klant van een homogene zaak over op Dohse in verhouding tot de waarde (factuurwaarde). Dohse draagt in dergelijke gevallen nu reeds het (mede-)eigendom aan de klant over, echter onder de opschortende voorwaarde van volledige voldoening van alle tegen de klant gerichte vorderingen.
 4. De klant is gerechtigd de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen, zolang de klant niet in gebreke is met de betaling aan Dohse van de vordering met betrekking tot dergelijke goederen. De goederen mogen niet in pand worden gegeven of als zekerheid worden overgedragen. De klant draagt hierbij tot zekerheid aan Dohse over alle vorderingen die voortvloeien uit de doorverkoop of uit enige andere rechtsgrond met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, inclusief alle vorderingen uit hoofde van het saldo van de rekening-courant. De klant is gerechtigd de aan Dohse overgedragen vorderingen op eigen naam op de rekening van Dohse te innen. Deze machtiging kan worden ingetrokken indien de klant zijn betalingsverplichtingen jegens Dohse niet naar behoren nakomt of indien zich een aanzienlijke verslechtering of een aanzienlijke bedreiging van zijn financiële situatie voordoet of concreet moet worden gevreesd. In dergelijke gevallen geschiedt de overdracht van vorderingen onder voorbehoud van volledige voldoening van alle vorderingen van Dohse op de klant.
 5. Zodra de afnemer de betalingen heeft gestaakt en zonder onnodige vertraging na de kennisgeving van de staking van de betalingen, is de afnemer verplicht Dohse een lijst te zenden van de nog bestaande goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, ook voor zover deze zijn verwerkt, alsmede een lijst van de vorderingen op derden-debiteuren, samen met kopieën van facturen.
 6. In geval van toegang van derden tot de gereserveerde goederen, dient de klant Dohse te wijzen op zijn eigendom en Dohse onverwijld te informeren.
 7. In geval van contractbreuk door de klant, in het bijzonder in geval van achterstallige betaling en het zonder succes stellen van een termijn door Dohse, heeft Dohse het recht om het verkochte voorwerp terug te nemen. De terugneming door Dohse van het voorwerp van de verkoop vormt geen terugtrekking uit de overeenkomst, tenzij Dohse deze terugtrekking uitdrukkelijk in tekstvorm heeft verklaard. Na terugname van het verkoopobject is Dohse gerechtigd het te verkopen. De opbrengst van de realisatie wordt in mindering gebracht op de verplichtingen van de klant - onder aftrek van redelijke realisatiekosten.
 8. Dohse verbindt zich ertoe de zekerheden waarop Dohse recht heeft op verzoek van de klant vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 20% overschrijdt of de nominale waarde van de zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 50% overschrijdt; de keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij Dohse.

§ 8 - Garantie

 1. De afnemer draagt de bewijslast voor de identiteit van de gereclameerde goederen met de door Dohse geleverde goederen, voorts ook voor het feit dat het gebrek bestond op het tijdstip van de risico-overgang.
 2. In geval van door Dohse erkende reclames, heeft Dohse het recht, naar eigen keuze, het gebrek te verhelpen of tot nalevering over te gaan. Bijkomende kosten voor het verhelpen van gebreken of nalevering, die ontstaan doordat het voorwerp van de overeenkomst of een verwerkt product naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering is gebracht, komen, onverminderd het bepaalde in § 478 lid 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), ten laste van de klant, tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen. De rechten van de klant zijn beperkt tot vermindering na mislukte aanvullende prestatie, indien de goederen slechts zijn aangetast door een onbeduidend gebrek.
 3. Verklaringen van Dohse in verband met dit contract uit voorbesprekingen, brochures, reclameaanbiedingen, prestatiebeschrijvingen en verwijzingen naar DIN-normen etc. houden geen garantie in. Verklaringen gelden slechts als garantie indien zij door Dohse uitdrukkelijk en schriftelijk als garantieverklaring zijn aangemerkt.
 4. De klant kan geen aanspraken en rechten op grond van gebreken doen gelden, wanneer hij de met het gebrek belaste zaak zelf heeft doorverkocht of in het kader van een werkprestatie aan een derde ter beschikking heeft gesteld en vaststaat dat hij van zijn kant wegens dit gebrek door een contractpartner niet meer onder garantie aansprakelijk kan worden gesteld. Op verzoek van Dohse dient de klant in alle gevallen waarin het gebrekkige artikel niet meer in zijn bezit is, aan te geven wanneer het gebrekkige artikel aan de derde werd verkocht of in het kader van een werkprestatie werd gebruikt en welke garantiebepalingen tussen de contractpartner en de derde werden overeengekomen, samen met bewijsstukken.
 5. In geval van koopovereenkomsten voor gebruikte goederen is de garantie uitgesloten.

§ 9 - Aansprakelijkheid, schadevergoeding

 1. Dohse is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover de klant aanspraken op schadevergoeding geldend maakt die berusten op opzet of grove nalatigheid, met inbegrip van opzet of grove nalatigheid van vertegenwoordigers van Dohse of van plaatsvervangers. Hetzelfde geldt voor de aansprakelijkheid indien Dohse opzettelijk een wezenlijke contractuele verplichting schendt. Materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming kenmerkend is voor het contract en waarop de klant mag vertrouwen. In voornoemde gevallen - met uitzondering van opzettelijke contractbreuk - wordt de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.
 2. Verdere aanspraken van de contractspartner, in het bijzonder wegens gevolgschade veroorzaakt door een gebrek, zijn uitgesloten, tenzij hierin anders is geregeld.
 3. De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken die te wijten zijn aan eenvoudige nalatigheid in de nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen (vgl. lid 1) bedraagt 1 jaar, te rekenen vanaf de overdracht van het risico. Uitgesloten van de verkorting van de verjaringstermijn zijn vorderingen wegens een gebrek aan een gebouw of een bouwmateriaal dat de gebrekkigheid van een gebouw heeft veroorzaakt, wegens een gebrek dat bedrieglijk werd verzwegen, alsmede in het geval dat de klant door zijn contractuele partner aansprakelijk wordt gesteld wegens verhaal op de leverancier overeenkomstig §§ 478 f. BGB.
 4. De uitsluiting van aansprakelijkheid volgens lid 2 en ook de beperkingen van aansprakelijkheid volgens lid 1 en lid 3 gelden niet in geval van letsel aan leven, lichaam en gezondheid en ook niet als een door Dohse toegezegde garantie voor de kwaliteit van de goederen niet wordt nagekomen. De aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid blijft eveneens onaangetast.

§ 10 - Betaling

 1. De koopprijs is onmiddellijk en zonder aftrek opeisbaar, tenzij partijen in tekstvorm anders zijn overeengekomen.
 2. Algemene betalingsmoeilijkheden van de klant die Dohse bekend zijn geworden, geven Dohse het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken.
 3. In geval van verzuim van de klant brengt Dohse de wettelijke vertragingsrente in rekening, vermeerderd met de vaste rente volgens § 288 lid 5 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek); het claimen van verdere schadevergoeding is niet uitgesloten.
 4. De klant is alleen gerechtigd tot verrekening van niet-synalagmatische vorderingen tegen Dohse indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door Dohse zijn erkend. In geval van gebreken heeft de klant geen recht van retentie, tenzij dit in redelijke verhouding staat tot de gebreken en de te verwachten kosten van de latere prestatie (in het bijzonder het verhelpen van gebreken).

§ 11 - Verkoopstands en uitstallingen

 1. Verkoopstands en displays die door Dohse ter beschikking worden gesteld, worden in bruikleen gegeven. Op verzoek van Dohse, doch zonder verzoek van Dohse uiterlijk bij de ontbinding van de zakelijke relatie, zullen de aan Dohse ter beschikking gestelde zaken op kosten van de afnemer aan de maatschappelijke zetel van Dohse worden geretourneerd.

§ 12 - Slotbepalingen, gegevensbescherming

 1. De plaats van uitvoering voor alle diensten op grond van de overeenkomst, met inbegrip van latere uitvoering, is de maatschappelijke zetel van Dohse, Otto-Hahn-Straße 9, 53501 Grafschaft.
 2. De bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen die uit de contractuele relatie voortvloeien, is eveneens de Grafschaft. Dohse heeft het recht om een zaak aanhangig te maken bij de rechtbank die bevoegd is voor de hoofdvestiging van de klant. De term "juridische geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie" wordt in de ruimste zin opgevat. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook vorderingen tot schadevergoeding en/of uit onrechtmatige daad.
 3. Op de totstandkoming van het contract alsmede op de contractuele relatie tussen Dohse en de klant is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Duitse internationale privaatrecht. De toepassing van het UN-kooprecht is uitgesloten.
 4. De eventuele ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen laat de bindende kracht van de overige bepalingen onverlet.
 5. Dohse verbindt zich ertoe de haar toevertrouwde persoonsgegevens uitsluitend te verzamelen, te verwerken of te laten verwerken in het kader van de uitvoering van contracten. Dohse houdt zich daarbij in het bijzonder aan de bepalingen van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG), de Duitse verordening gegevensbescherming (DSGVO) en de Duitse telemediawet (TMG). Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant zal Dohse de persoonlijke gegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden of klanttevredenheidsonderzoeken. Voor de details wordt verwezen naar het privacybeleid van Dohse, dat te allen tijde op de website van Dohse kan worden geraadpleegd via de link "Imprint/Data Protection https://www.dohse-aquaristik.com/de/unternehmen/impressum.

vanaf 02/2023